1.12.               3.,4.tř. dopravní výchova – testy

8.12.               třídní schůzka  od  16,00 hod. v hlavní budově   pouze pro 9.tř. – vyplňování přihlášek SŠ,

                       + 5.tř. (víceletá gymnázia)

8.12.               4.tř. vycházka Prahou 

14.12.             9.tř. SPŠ stavební J.Gočára (projektový den)

15.12.             8.,9.tř. – Radim Uzel (sexuolog)

21.12.             6.,7.tř. výstava betlémů Kladno,  8.,9.tř. Vesmírný ostrov Země (planetárium)

22.12.             společné zpívání koled v sokolovně 10 – 11,20 hod

23.12. – 2.1.2017  vánoční prázdniny

9.11.       sběr papíru

9.11.      třídní schůzky 3.,4.třída (Kněževes) : 16 – 18 hod.

10.11.     třídní schůzky 1.,2.,5.tř. : 15,30 – 17,30 hod.

10.11.     třídní schůzky(pohovory):  2.st. 16 -18 hod.

11.11.     3.,4.tř. planetárium (Pozorujeme oblohu)

17.11.     státní svátek

18.11.     ředitelské volno

23.11.      pedagogická rada

25.11.      Projektový den 1.st. – Advent začíná …

25.11.       Adventní tvoření (15,30 – 18,30h.)

Vyučování:

1.pololetí      1.9.2016 – 31.1.2017

2.pololetí      končí  30.6.2017

 

Den ředitelského volna: 18.11.2016

 

Prázdniny:

podzimní        26. – 27.10.2016

vánoční           23.12. –  2.1.2017

pololetní          3.2.2017

jarní                 13.2.- 19.2.2017

velikonoční     13.-14.4.2017

 

Třídní schůzky:

5.9.        16,30 hod. třídní schůzka rodičů žáků 1.ročníku

10.11.     pohovory (resp. 9.11.)

8.12.      třídní schůzka rodičů žáků 9.ročníku,resp.5.r. (víceletá gymn.)

11.5.      pohovory

+ dle potřeby (př. škola v přírodě, Velká Británie)

 

Zápis do 1. třídy:    6.4.2017   14 – 17 hod  (par.36, odst.4 Školského zákona č. 561/2004 Sb.,)

 

Přijímací zkoušky : 1.termín : 4letý obor – 12.4.2017,  6,8letá gymnázia – 18.4.2017

2.termín: 4letý obor – 19.4.2017,  6,8letá gymnázia – 20.4.2017

náhradní termín – 11.,12.5.2015

talent.zk.: 2.-15.1.2017

 

Lyžařský výcvik (Janské Lázně)       15. – 22.1.2017

Škola v přírodě (Skryje)                       15. – 21.5.2017

Výjezd Velká Británie                            31.5. – 5.6.2017

 

Srdečně Vás zveme na 5.ročník Adventního tvoření dne 25.11.2016 od 15,30 – 18,30 hod. do hlavní budovy školy.

Přihlásit je možné – žáci – do 11.11.2016 a ostatní do 16. 11. 2016 osobně v budově školy nebo e-mailem na adresu školy

(reditelstvi@zsamsstredokluky.cz)

V souladu s §24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky  na den 18.11. 2016 (pátek)  ředitelské volno.

Základní škola a mateřská škola Středokluky,okres Praha západ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK  2015– 2016 O ČINNOSTI ŠKOLY

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 1. Charakteristika školy
 2. Přehled učebních plánů
 • Údaje o pracovnících školy
 1. Zápis dětí do  ročníku
 2. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 3. Péče o žáky
 • Přehled o umístění žáků na SŠ, SOU, OU
 • Údaje výsledcích  ČŠI
 1. Plnění učebních plánů
 2. Mimoškolní aktivity
 3. Soutěže a olympiády
 • Aktivity školního roku
 • Výchovné poradenství
 • Údaje o integrovaných žácích
 1. Individuální vzdělávání
 • Školní družina
 • Základní údaje o hospodaření školy
 • Hodnocení dosažených výsledků
 • Spolupráce se zřizovatelem
 1. Závěr výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy:                   Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha – západ

 

Odlouč.pracoviště:  Lidická 61,        Středokluky

Starý Vrch 102, Středokluky

U Školy  54,      Kněževes

 

Adresa školy:                Školská 82, 252 68 Středokluky

IČO:                               69983658

Zřizovatel     :                Obec Středokluky

Ředitelka školy:            Mgr.Ivana Bádalová

Zástupce ředitelky :      Mgr.Dagmar Kubíčková

 

Výchovný  poradce:      Mgr.Dagmar Kubíčková

Telefon, fax   :                2 3390 0786

E-mail    :                        reditelstvi@zsamsstredokluky.cz

 

www stránky    :             www.zsamsstredokluky.cz

 

IZO :                                000 241 695

 

Identifikátor pr.osoby:   600 053 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Celková charakteristika školy:

 

9 tříd školy,  9 ročníků je ve třech budovách, ve dvou obcích.

1.,2.,5.roč.. – budova OÚ Středokluky (odloučené pracoviště)

3.,4..roč. – budova v Kněževsi (odloučené pracoviště )

2.st. ŠD,ředitelství školy – hlavní budova ve Středoklukách

2 třídy mateřské školy – Starý Vrch (odloučené pracoviště)

od 1.1.2005 zajišťujeme stravování žáků i pracovníků školy v ISŠ  Stanislava

Kubra, Školská 105 Středokluky.

 

Celková kapacita je 200 žáků. V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 195 žáků

z okolních obcí (Čičovice, Makotřasy, Kněževes, Běloky, Dobrovíz, Hostouň,

Hostivice, Kladno,Beřovice ad.).

Do 31.8.2016 jsme byli zapojeni do pokusného ověřování individuálního vzdělávání na

druhém stupni, které předcházelo úpravě zákona 564 Sb. Na 1.stupni se vzdělávalo

v rámci individuálního vzdělávání 26 žáků.

 

 

 

 

 

 

Materiálně-technické podmínky školy

 Stav budov – dobrý, vyhovující –  3 budovy školy jsou po celkové rekonstrukci, vnitřní i vnější úprava

 

 

 

   Vytápění

hlavní budova – plynový kotel, OÚ – akumulační kamna, budova v Kněževsi – plynový kotel

 

   Tělesná výchova

zajišťujeme v tělocvičně, patří TJ Sokol Středokluky, kterému platíme nájem, využíváme místní hřiště, plavecký výcvik (1.-5.roč.), lyžařský výcvik (7.-9.roč.)

 

   Pomůcky – interaktivní tabule v pěti učebnách,

                                  dataprojektory, dostatečný počet PC, notebooků, čtečky Kindle, průběžně

doplňujeme

 

 

II. Přehled učebních plánů

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník      ŠVP Základní škola a mateřská škola Středokluky

nabídka volitelných předmětů :  8.roč.  Informatika

9.roč.  Technické kreslení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán školy

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Český jazyk 9 10 9 8 7 5 4 5 5
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 4
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 1 2
Vlastivěda 2 2
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 2 1
Přírodopis 2 2 2 2
Zeměpis 3 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Rodinná výchova 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 1 1
Německý jazyk 2 2 2
Technické kreslení 1
 
Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 29 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Údaje o pedagogických pracovnících základní školy

Vyučující  ve škol.roce 2015-2016
Mgr.J.Mühlfeitová Učitelka 1. st. ,tř.učitelka 1.roč.
Bc. M.Libecajt

 

Učitel  1. st., tř.učitel 2. roč.
Mgr.E.Červený

 

Učitel 1.st., tř.učitel 5.roč.
I.Houbová Učitelka 1.st.,tř.učitelka 4.roč.

 

Mgr.I.Farová

 

Učitelka 1.st., tř.učitelka 3. roč.
Mgr.D.Kubíčková

 

Zástupce ředitelky  školy,výchovná poradkyně, učitelka 2.st., tř.učitelka 6.roč.
PaedDr.M.Sedlmayerová

 

Učitelka 2.st., tř.učitelka 7.roč.
Ing.V.Kautzký

 

Učitel 2.st.
M.Lepičová Učitelka 2.st., tř.učitelka 9.roč.
Mgr.I.Bádalová

 

Ředitelka školy,učitelka 2.st.
M.Wildtová

 

Učitelka 2.st., tř.učitelka 8.roč.
Dr.J.Kapicová odborný konzultant IV 1.st.
O.Tyxová

 

Asistent pedagoga
M.Šináglová

 

Vychovatelka školní družiny
O.Tyxová Vychovatelka školní družiny

 

 

 1. pedagogičtí pracovníci:

12  na plný úvazek

2  na částečný úvazek

    provozní zaměstnanci :  5

  

b)    aprobace pedagogů:

Mgr.I.Bádalová – PedFUK,  Mgr. J.Mühlfeitová– PedFUK,  Mgr. D. Kubíčková – PedFUK, PaedDr.M. Sedlmayerová – PedFUK,  J. , Bc.M.Libecajt,

 1. Šináglová – SŠ , Ing.V.Kautzký – VŠT , Mgr. I.Farová – PedFUK, Mgr.E.Červený – PedFUK, M.Wildtová – SPgŠ, I.Houbová – SPgŠ,O.Tyxová -SŠ
 2. počet pracovníků bez příslušného vzdělání : 4
 3. délka pedag. praxe: průměr na školu – cca 20 let

 

 

 

 

 

 

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
 
jméno kurz datum
Žílová

Bádalová

Bádalová

Libecajt

Wildtová

Lepičová

 

Hranice a rituály ve výchově dětí

POIV

Aktivní útočník

magisterské studium

bakalářské studium

bakalářské studium

 

IV.  Zápis děti do 1. třídy (pro šk.rok 2016-2017)

 

 

 

zápis se konal dne 21.1.2016, zapsáno 24 žáci, o odklad povinné školní docházky požádalo 4 zákonní zástupci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.                 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků  2.pol.

 

Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem
Æ  tříd 1,06 1,01 1,25 1,28 1,51 1,56 1,79 1,83 1,68 1,44
Vyznamenání 15 27 20 12 6 5 9 0 6 100
Napomenutí tř.uč. 1 1       2
Třídní důtka 2 1 11 3 1 6
Ředitelská důtka 1 1
2.st. z chování 0
3.st. z chování 1 1
Neprospěli 0
Neomluvené hodiny 83 83
Pochvaly,kniž.odměny 1 1

 

 

 

 1. Péče o žáky

            

           

– žáci 9.ročníku se mají možnost účastnit PROFI vyšetření ve spolupráci s rodiči, s ředitelstvím školy, s výchovnou poradkyní a s PPP Kladno

– účast na soutěžích – pravidelně  (vědomostní, výtvarné i sportovní)

– realizace kroužků pod vedením pedagogů,

–  spolupráce s PPP Kladno,  integrace žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků

 

Třída Celkem Chlapci Dívky Ind. + zahr.

Celkem

1. 18 6 12 4            1   23
2. 26 9 17 1            1   28
3. 26 15 11 7   33
4. 21 15 6 2   23
5. 14 7 7 7   21
105     21          2   128

 

           
6. 12+1 7 5+1              1   14
7. 17+1 12 5+1   18
8. 16+1 9+1 7   17
9. 14+1 5 9+1   15
59+4         64
     
Celkem 164      

 

   
Cel+IV  168      

 

  192

 

 

 

 

VII.      Přehled o umístění žáků na SŠ, SOU, OU

 

 

na SŠ přijato:

 

 

SOU 3
SOŠ 10
Gymnázium(z 5.ročníku – 8leté) 1
Gymnázium 4leté 2

 

 

 

počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku :    15

                           

 

VIII.      Údaje o výsledcích ČŠI

 • 0

 

 

IX.         Plnění učebních plánů

 

 

Učební plány byly ve všech  předmětech  plněny  dle příslušného vzdělávacího programu:

ŠVP Základní škola a mateřská škola Středokluky

 

 

 

 

 

 

X.        Mimoškolní aktivity

 

školní knihovna: knihy si  lze půjčit po domluvě i o vedlejších prázdninách

doučování: 1.st.dle potřeby

 

 

 

Nabídka kroužků v tomto školním roce:

 

 • zpíváme ve školní družině
 • kreativní
 • konverzace v německém jazyce
 • německý jazyk
 • šachový kroužek
 • sportovní kroužek
 • myslivecký kroužek

XI.       Soutěže a olympiády

 

český jazyk –  školní kolo
zeměpisná olympiáda

matematická

–  školní kolo

–  školní kolo

 

 

Matematický klokan

Pythagoriáda

Dopravní výchova

 

2.-9. ročník

5. – 9.tř.

5.tř.

Přírodovědný klokan

Voda,vzduch,odpady

Zdravá výživa

8.-9.ročník

4.-5.tř.

3.tř.

Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí

 

 

 

 

 

 

 

XII. Aktivity školního roku

 

září výstava Večerníček 50 (3.tř.)
 

 

 

Planeta Země  Kolébka civilizace (7.,8.tř.)

 

 

listopad Český rozhlas – exkurze (6.,7.tř.)

Národní muzeum (8.tř.)

Evropský dům (9.tř.)

Letiště Ruzyně

Adventní tvoření

 

prosinec                             pp Zpívání Pod vánočním stromem

 

 

 

 

 

Prahou vánoční (4.tř.)
Medové vánoční dopoledne (8.,9.tř.)

 

 

 

leden  

 

lyžařský výcvik Janské Lázně

Muzeum voskových figur (7. tř.)

Technické muzeum (9.tř.)

 

únor JE Temelín, zámek Hluboká (6.,7.,8.,9.tř.)

 

březen

 

Muzeum hl.m.Prahy – workshop – archeologie (9.tř.)

 

Muzeum hl.m.Prahy – vernisáž děl žáků 9.tř.

 

 

 

 

duben Noc s Andersenem (2.-4.tř.)

 

 

 

 

 

Enviromentální výchova – život hadů (2.-5.tř.)

Divadlo Lampion – Nekonečný příběh (3.,4.tř.)

 

květen Budeč (4.tř.)

 

 

 

 

finanční gramotnost (2.,3.,4.tř.)
škola v přírodě Skryje (3., 4.tř.)
Kytín  – kovárna (8.tř.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kladenské divadlo – Česká kuchařka (9.tř.)

pražské památky 1 (9.tř.)

ZOO Praha (7.tř.)

 

červen                                pražské památky 2 – Slavín, Petřín (9.tř.)

Staré město pražské (6.tř.)

Kytín – kovárna (8.tř.)

ZOO  (3.,4.tř.)

Letiště Václava Havla – exkurze (4.,5.tř.)

Adršpašské a Teplické skály – výlet 9.tř.

Krkonoše – výlet 8.tř.

Prokopské údolí, Šárka – výlet 6.,7.tř.

Lidice – výlet 3.,4.,5.tř.

 

 

 

 

 

XIII. Výchovné poradenství

 1. setkání výchovných poradců – výměna zkušeností

PPP Kladno – dobrá spolupráce, vysláno 6 žáků,

vypracováno  individuálních plánů: 3

 

 

 1. spolupráce vých. poradkyně s třídními učiteli na dobré úrovni

 

 1. budoucí povolání – vých. poradkyně informovala žáky 8.a 9.třídy o všech SŠ a SOU, upozorňovala na „Dny otevřených dveří“. Volba povolání byla zařazena do učebních plánů, návštěva náborářů SOŠ, spolupráce s Úřadem práce, 2 denní návštěva SOU Nové Strašecí s praktickými činnostmi (Dílny zručnosti), DOD SPŠO Praha 7

 

 1. d) Minimální preventivní program –   plněn ve všech vyučovacích hodinách

a při společných akcích a výletech

 

 1. e) návštěva ze SOU, upozorňování na Dny otevřených dveří

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Údaje o integrovaných žácích

 

Normativ 3
Dyslexie 2
Dysgrafie 4
Dysortografie 6
Dyslalie 1
LMD 2
ADHD 3
ADD 2

 

 

 

 

XV. Individuální vzdělávání

 

Dle § 41 zák.561/2004Sb.se účastnilo individuálního vzdělávání celkem 26 žáků.

Naše základní škola je zařazena od 1.9.2007 – vyhlášení pokusného ověřování dle § 171 odst.1 zák.561/2004 Sb. , do tohoto pokusného ověřování byli zařazeni 4 žáci,

(6.roč. –  1 žák,  7.roč. – 1 žák, 8.roč. – 1, 9.roč. – 1)

 

 

 

XVI. Školní družina

2 oddělení školní družiny pracuje pod vedením paní učitelky Šináglové a paní učitelky Tyxové a řídí se Řádem školní družiny. Od 1.9.2012 došlo k navýšení kapacity na 50 dětí. Tato kapacita však stále nestačí. Bylo zařazeno 26 žáků z 1.třídy , 22 žáci ze 2.třídy a 2 žáci ze 3.třídy. Zájem rodičů byl však mnohem větší.

 

Život ŠD je pestrý, pořádají různé akce, zábavné i vědomostní soutěže, v době od 14 do 15 hodin je pravidelný pobyt venku, chodí na výlety. Každé pondělí je Veselé zpívání s harmonikou s Mgr. Červeným. Děti pořádají výstavy .

V rámci ŠD je realizována i akce Školní mléko, Ovoce do škol

Soutěže  Celoroční olympiáda

Módní přehlídka

Mikulášská besídka

Masky (karneval)

Pohoštění – základy zdravé výživy

Halloween

Člověk a jeho zdraví

Vánoční nadílka

Divadlo – O Budulínkovi, O veliké řepě

Družina hledá talent

Dopravní soutěž

Základy 1.pomoci

Čištění lesní studánky

Pěší výlet  – Žákovský les, hledání pokladu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ZA ROK 2015

 

a)

VÝNOSY:              

      Příspěvek od obce                                                                        880 000,00  Kč

      Příspěvek ze SR (KÚ SK)                                                                                       9 116 544,00 Kč

Dotace – SR (šablony)                                                                                                    20 000,00 Kč

Školné v MŠ                                                                                                                  142 880,00 Kč

Stravné – svačiny MŠ                                                                                                     84 690,00 Kč

Školné v družině                                                                                                           103 200,00 Kč

Ostatní příjmy                                                                                                                 40 686,93 Kč

Přijaté dary                                                                                                                      60 000,00 Kč

                                                                                                                                                                                   

Výnosy celkem                                                                              10 448 000,93 Kč

                                                                           

 

b)

NÁKLADY:

       Investiční náklady:                                                                                                                    0,00 Kč

       Neinvestiční náklady:                                                                                                                         

                                                          – mzdové náklady                                                  4 466 182,00 Kč

                                                          – ostatní osobní náklady                                                    0,00  Kč

– odvody na soc. a zdrav. Poj.                              4 472 229,00 Kč

– zákonné pojištění                                                    14 564,00 Kč

– FKSP                                                                          34 676,00 Kč

– materiálové náklady                                              291 000,13 Kč

– potraviny ŠJ                                                              76 996,90 Kč

– drobný hmotný inv. Majetek                                 68 242,00 Kč

– provozní náklady:           energie                          641 026,84 Kč

opravy                             33 370,40 Kč

služby                           398 348,39 Kč

odpisy                                          0,00 Kč

ostatní                            13 854,48 Kč

smluvní pokuty              0,00 Kč

                                                                                                                                                                                   

Náklady celkem                                                                           10 510 490,14 Kč

 

Hospodářský výsledek:                                                               Ztráta                                62 489,21 Kč

 

 

 1. c) Provedené kontroly

 

V roce 2015 nebyly provedeny žádné kontroly.

 

 

 

Vypracoval:  H. Zajíčková

 1. Háblt – junior účetní uol

 

 

 

 

 

 

XVIII . Hodnocení     dosažených výsledků

 

           

Klady : rozmístění žáků  9.tř.

realizace lyžařského výcviku a školy v přírodě

realizace plaveckého výcviku

zájem občanů o veřejné vystoupení žáků -předvánoční zpívání)

sběr papíru – zapojeni i lidé z obce

sběr víček pro Karolínku – zapojeni všichni

Adventní tvoření – odpolední a večerní setkání s občany

vzdělávací program s ak.malířem Peterem Herelem

spolupráce s firmou Amazon, předány čtečky Kindle             pro žáky 3.,4.roč.

realizace Noci s Andersenem (přespání ve škole s knihou)

kroužky

olympiády

využívání výpočetní techniky ve vyučovacích hodinách (2.st.)

realizace akce Školní mléko, Ovoce do škol pro žáky 1.stupně

interaktivní výuka

 

Zápory :  řešení častých drobných kázeňských přestupků

neomluvené hodiny žáka (řešeno OSPOD, Policií ČR)

nevhodné chování mezi spolužáky

 

 

 

 

 

 

 

Realizace projektových dnů : velmi se osvědčily, spolupráce žáků z různých tříd, netradiční výuka, vyhledávání, řešení úloh, různých situací, manuální zručnost, tvořivost, rozvíjení fantazie

 

 

 

 

 

 

IXX.  Spolupráce s obcí

 

Spolupráce s obcí  Kněževes a Středokluky  je výborná.

 

 

 

 1. Závěr výroční zprávy

 

 

Ve školním roce 2015 – 2016 jsme zachovali  počet  kroužků, které učitelé vedou ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.

 

V příštím školním roce chceme zlepšit spolupráci s rodiči, zaměřit se na nové trendy ve výuce,  modernizaci výuky, především na využití počítačů připojených na Internet, využívat dataprojektory, interaktivní tabule.

Ve výchovné práci klademe důraz na slušnost a udržování přátelských vztahů: žák – žák, učitel – – žák. Naší snahou je dosáhnout toho, aby si žáci mezi sebou rozuměli a pomáhali jeden druhému. Kolektiv zaměstnanců naší školy vytváří žákům velmi dobré podmínky pro získání základního vzdělání, rozvoj jejich osobních zájmů, vytváření osobních pozitivních vztahů.

Žáky vedeme systematickou prací k samostatnému myšlení, ke každému z nich přistupujeme individuálně a všestranně rozvíjíme osobnost každého z nich.

Ve spolupráci s obcí vylepšujeme prostředí budov – za což patří zřizovateli velký dík.

 

 

 

 

 

 

Ve Středoklukách dne  7.9.2016                                                           Mgr.Ivana Bádalová

ředitelka školy

 

 

Schválena školskou radou dne 12.10.2016