1.třída:  budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.J.Mühlfeitová)

2.třída:  budova školy Středokluky (třídní učitel Bc.M.Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka I.Houbová)

5.třída: budova školy Středokluky (třídní učitel Mgr.E.Červený)

Začátek vyučování je v 7,45 h. Dne 4.9.2017 se  všichni sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách – 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 4.tř. ve ŠD a 3.- 9.tř. v hlavní budově. ŠD bude fungovat od 5.9.

 

31.5.-6.6. výjezd Velká Británie

2.6.  pitva plzáka – PedF UK 6.tř.

8.6.  Branný den 1.-9.tř. od 8 – 12,30 h. na hřišti (hrazeno z daru OÚ Číčovice, Kněževes)

9.6.  sběr papíru

12.6. ZOO 3.,4.tř.

14.6.  6. – 9.tř. Lidice

15.6.  fotograf 8,15 Kněževes, 8,45 Středokluky (35,- společná, 25,- skupina)

19.-20.6. zkoušení POIV – 1.,2.st.

21.6.   Pedagogická rada 13,50 h.

22.6.   2.tř. návštěva budovy v Kněževsi

29.6.    sportovní den

30.6.    konec školního roku

3.5.                9.tř.  Úložiště jaderného odpadu

3.5.                3.,4.tř. třídní schůzky 17 hod. v Kněževsi

11.5.               třídní schůzky–1.,2.,5.tř. 15,30- 17 hod.,2.st.od 16 – 18 hod.pohovory

                      16 – 16,30 schůzka Anglie(pro rodiče)

15.5.- 21.5.     škola v přírodě , Skryje u Rakovníka – 3.,4.tř.

17.5.               6.,7.tř. divadlo Minaret Démoni současnosti

18.5.               8.tř. – kovárna Kytín

18.5.               9.tř. – pražské památky 1

25.5.               9.tř. – pražské památky 2

31.5.-5.6.        výjezd Anglie

 

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Přijatí – pořadová čísla
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31

V případě, že dítě nenastoupí z jakéhokoliv důvodu do této základní školy, prosím zákonného zástupce neprodleně o tuto informaci na adresu reditelstvi@zsamsstredokluky.cz

 

 

 

28.3.                Mtš Kněževes v 1.třídě (9,30 – 9,45)

31.3.-1.4.        Čtení s Andersenem  – 2.,3.,4.,5.tř. – přespání škola

3.4.                 mtš Středokluky 8,30 v 1.třídě

4.4.                 zápis do 1.třídy 13-17 hod.

4.4.                 sběr

6.4.                 čistička odpadních vod Praha 6 – 8.,9.tř.

7.4.                 8.plavání

10.4.               p.Burghauser – ptáci: 1.,2.,5.tř.

12.4.               1.termín přijímacích zkoušek  SŠ

13.-17.4.          velikonoční prázdniny

19.4.                2.termín přijímacích zkoušek SŠ

21.4.                9.plavání

26.4.                pedagogická rada 13,50 hod.

 

 

 

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

zve všechny děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.

Zápis dětí se koná 4.4.2017  od 13,00 do 17,00 hod. v 1.třídě v budově Obecního úřadu Středokluky v 1. patře.

Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Základní informace o zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu azařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pro školní rok 2017 – 2018  přijímáme do 1.třídy maximálně 28 dětí.

Kritéria přijetí

Postup při zápisu žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018 dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. A) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

  1. přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy
  1. v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí všech žáků ze školského obvodu, provede škola výběr uchazečů takto:
  1. a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří pokračují ve školním roce 2017/2018 v plnění školní docházky v základní škole

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

 

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy pod přidělenými čísly