Dne 22.9.2016 se konaly volby z řad zákonných zástupců s tímto výsledkem:

Václav Hajný                                            10 hlasů

RNDr.Ladislav Kuchař, PhD.                 22 hlasů

Hana Klímová                                           11 hlasů

Barbora Fröhde                                        16 hlasů

 

Z řad zákonných zástupců byl zvolen RNDr.Ladislav Kuchař, PhD.

V souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu člena Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech.

Kandidáti do Školské rady z řady zákonných zástupců nezletilých žáků jsou:

Václav Hajný

RNDr. Ladislav Kuchař, PhD.

Hana Klímová

Barbora Fröhde

Volby se uskuteční v hlavní budově školy dne 22.9.2016 od 15 – 17 hod. (před vystoupením žáků k výročí obce Středokluky).

  • Volební místnost se otevře ve stanovenou dobu, tj. v 15 h pro zákonné zástupce žáků. Uzavřena bude v  17 h .
  • Do Školské rady se volí pouze jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků.
  • Volič od volební komise obdrží hlasovací lístek, na kterém označí pouze jedno jméno z navržených kandidátů
  • Volební lístek poté vhodí do volební urny.
  • Volební lístek, na kterém není označen žádný z kandidátů nebo je označen víc než jeden kandidát, je považován za neplatný.

Kroužky  od 3.10.2016                  Jméno:                                                                            Podpis rodičů:

název den hodina vyučující určeno poznámka
sportovní pondělí 13,45-14,25 I.Houbová

I.Farová

1.st. min.200Kč platba sokolovny,podle počtu přihlášených dětí
myslivecký po domluvě po domluvě P.Vaňhová 1.st.+6.,7.,8.tř. není pod vedením učitele,škola nenese žádnou odpovědnost

sraz před ŠD

šachový úterý 13,45-14,45 M.Libecajt 1.-4.tř v hlavní budově školy (Školská)
šachový středa 13,45-14,45 M.Libecajt 5.-8.tř. v hlavní budově školy (Školská)
něm.jazyk středa 13,30 – 14,10 M.Lepičová 7.-9.tř. v hlavní budově školy (Školská)
kreativní úterý 13,45-15,00 M.Wildtová 5.-9.tř. 500 Kč pomůcky
pěvecký pondělí 13,00 – 13,30 E.Červený pouze  ŠD ve ŠD ŠD
anglický úterý 12-12,45 School Tour 1.,2. pouze přihlášení,placený

v učebně 1.třídy

od 4.10.

(Změna možná)

 Myslivecký kroužek je každý druhý čtvrtek, začíná 6.10.2016. Sraz je ve 14 hod. před vraty školní družiny (14 – 15 hod.)

Kvůli technickému stavu stávající budovy mateřské školy je mateřská škola přestěhována do náhradních prostor v areálu ISŠ Stanislava Kubra – Školská 105, Středokluky

V rámci oslav 700. výročí obce Středokluky Vás zveme na hru se zpěvy „Bylo – nebylo„, ve které zahrají a zazpívají téměř všichni žáci a učitelé naší školy, a to dne 22.9.2016 v 17,30 hod. v sokolovně ve Středoklukách.

Vyučování: 1.pololetí      1.9.2016 – 31.1.2017

2.pololetí      končí  30.6.2017

 

Prázdniny:  podzimní        26. – 27.10.2016

vánoční           23.12. –  2.1.2017

pololetní          3.2.2017

jarní                 13.2.- 19.2.2017

velikonoční     13.-14.4.2017

 

Třídní schůzky:       5.9.        16,30 hod. třídní schůzka rodičů žáků 1.ročníku

10.11.    pohovory

8.12.      třídní schůzka rodičů žáků 9.ročníku,resp.5.r. (víceletá gymn.)

11.5.      pohovory

+ dle potřeby (př. škola v přírodě, Velká Británie)

 

Zápis do 1. třídy:    19.1.17   14 – 17 hod

Přijímací zkoušky : 1.termín : 4letý obor – 12.4.2017,  6,8letá gymnázia – 18.4.2017

2.termín: 4letý obor – 19.4.2017,  6,8letá gymnázia – 20.4.2017

náhradní termín – 11.,12.5.2015

talent.zk.: 2.-15.1.2017