Srdečně Vás zveme na 5.ročník Adventního tvoření dne 25.11.2016 od 15,30 – 18,30 hod. do hlavní budovy školy.

Přihlásit je možné – žáci – do 11.11.2016 a ostatní do 16. 11. 2016 osobně v budově školy nebo e-mailem na adresu školy

(reditelstvi@zsamsstredokluky.cz)

V souladu s §24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky  na den 18.11. 2016 (pátek)  ředitelské volno.

Dne 22.9.2016 se konaly volby z řad zákonných zástupců s tímto výsledkem:

Václav Hajný                                            10 hlasů

RNDr.Ladislav Kuchař, PhD.                 22 hlasů

Hana Klímová                                           11 hlasů

Barbora Fröhde                                        16 hlasů

 

Z řad zákonných zástupců byl zvolen RNDr.Ladislav Kuchař, PhD.

V souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu člena Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech.

Kandidáti do Školské rady z řady zákonných zástupců nezletilých žáků jsou:

Václav Hajný

RNDr. Ladislav Kuchař, PhD.

Hana Klímová

Barbora Fröhde

Volby se uskuteční v hlavní budově školy dne 22.9.2016 od 15 – 17 hod. (před vystoupením žáků k výročí obce Středokluky).

  • Volební místnost se otevře ve stanovenou dobu, tj. v 15 h pro zákonné zástupce žáků. Uzavřena bude v  17 h .
  • Do Školské rady se volí pouze jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků.
  • Volič od volební komise obdrží hlasovací lístek, na kterém označí pouze jedno jméno z navržených kandidátů
  • Volební lístek poté vhodí do volební urny.
  • Volební lístek, na kterém není označen žádný z kandidátů nebo je označen víc než jeden kandidát, je považován za neplatný.

Kroužky  od 3.10.2016                  Jméno:                                                                            Podpis rodičů:

název den hodina vyučující určeno poznámka
sportovní pondělí 13,45-14,25 I.Houbová

I.Farová

1.st. min.200Kč platba sokolovny,podle počtu přihlášených dětí
myslivecký po domluvě po domluvě P.Vaňhová 1.st.+6.,7.,8.tř. není pod vedením učitele,škola nenese žádnou odpovědnost

sraz před ŠD

šachový úterý 13,45-14,45 M.Libecajt 1.-4.tř v hlavní budově školy (Školská)
šachový středa 13,45-14,45 M.Libecajt 5.-8.tř. v hlavní budově školy (Školská)
něm.jazyk středa 13,30 – 14,10 M.Lepičová 7.-9.tř. v hlavní budově školy (Školská)
kreativní úterý 13,45-15,00 M.Wildtová 5.-9.tř. 500 Kč pomůcky
pěvecký pondělí 13,00 – 13,30 E.Červený pouze  ŠD ve ŠD ŠD
anglický úterý 12-12,45 School Tour 1.,2. pouze přihlášení,placený

v učebně 1.třídy

od 4.10.

(Změna možná)

 Myslivecký kroužek je každý druhý čtvrtek, začíná 6.10.2016. Sraz je ve 14 hod. před vraty školní družiny (14 – 15 hod.)

Kvůli technickému stavu stávající budovy mateřské školy je mateřská škola přestěhována do náhradních prostor v areálu ISŠ Stanislava Kubra – Školská 105, Středokluky