3.5.                9.tř.  Úložiště jaderného odpadu

3.5.                3.,4.tř. třídní schůzky 17 hod. v Kněževsi

11.5.               třídní schůzky–1.,2.,5.tř. 15,30- 17 hod.,2.st.od 16 – 18 hod.pohovory

                      16 – 16,30 schůzka Anglie(pro rodiče)

15.5.- 21.5.     škola v přírodě , Skryje u Rakovníka – 3.,4.tř.

17.5.               6.,7.tř. divadlo Minaret Démoni současnosti

18.5.               8.tř. – kovárna Kytín

18.5.               9.tř. – pražské památky 1

25.5.               9.tř. – pražské památky 2

31.5.-5.6.        výjezd Anglie

 

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Přijatí – pořadová čísla
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31

V případě, že dítě nenastoupí z jakéhokoliv důvodu do této základní školy, prosím zákonného zástupce neprodleně o tuto informaci na adresu reditelstvi@zsamsstredokluky.cz

 

 

 

28.3.                Mtš Kněževes v 1.třídě (9,30 – 9,45)

31.3.-1.4.        Čtení s Andersenem  – 2.,3.,4.,5.tř. – přespání škola

3.4.                 mtš Středokluky 8,30 v 1.třídě

4.4.                 zápis do 1.třídy 13-17 hod.

4.4.                 sběr

6.4.                 čistička odpadních vod Praha 6 – 8.,9.tř.

7.4.                 8.plavání

10.4.               p.Burghauser – ptáci: 1.,2.,5.tř.

12.4.               1.termín přijímacích zkoušek  SŠ

13.-17.4.          velikonoční prázdniny

19.4.                2.termín přijímacích zkoušek SŠ

21.4.                9.plavání

26.4.                pedagogická rada 13,50 hod.

 

 

 

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

zve všechny děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.

Zápis dětí se koná 4.4.2017  od 13,00 do 17,00 hod. v 1.třídě v budově Obecního úřadu Středokluky v 1. patře.

Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Základní informace o zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu azařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pro školní rok 2017 – 2018  přijímáme do 1.třídy maximálně 28 dětí.

Kritéria přijetí

Postup při zápisu žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018 dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. A) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

  1. přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy
  1. v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí všech žáků ze školského obvodu, provede škola výběr uchazečů takto:
  1. a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří pokračují ve školním roce 2017/2018 v plnění školní docházky v základní škole

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

 

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy pod přidělenými čísly

 

1.3.        školní družina 13 hod. Zdravá výživa

2.3.        Veselé zoubky – 1.tř.

3.3.        3.plavání

6.3.        Evropský dům – 9.tř.

10.3.        Zdravá pětka (3.,4.tř.)

10.3.       4.plavání

13.3.       exkurze Praha – 7.tř.

17.3.       Městské divadlo Kladno – Soudné sestry – 6.tř.

17.3.       5.plavání

23.3.       2.vyuč.hod. 9.tř.+3.vyuč.hod.8.tř. – přednáška kurátorky

24.3.       6.plavání

28.3.       9,30 h. – návštěva předškoláků z mtš Kněževes v 1.třídě

31.3.       7.plavání

31.3.       čtení s Andersenem – 2.,3.,4.,5.tř. s přespáním v hlavní budově

3.4.       8,30 h. návštěva předškoláků z mtš Středokluky v 1.třídě

4.4.       13 – 17 hod. – zápis do 1.třídy

 

 

31.1.           2.st. – projektový den (4.třída ve ŠD), vydávání polol.vysvědčení

2.2.             1.plavání, změna rozvrhu 1.,2.,5.tř.

3.2.             pololetní prázdniny

9.2.             Zdravá  pětka (3.,4.tř.) – přesunuto na 9.3.

10.2.            2.plavání  (3.plavání až 3.3.)

10.2.            divadlo Lampion – Záhada hlavolamu (3.,4.tř.)

13.-17.2.      jarní prázdniny

20.2.            přihlášky SŠ